15 viktiga fakta om radon

Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som bildas i berggrunden. Långvarig exponering för radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

1. Radon finns överallt: Radon finns i berggrunden över hela Sverige, i varierande halter. I vissa områden kan radonhalten vara betydligt högre än i andra.

2. Det är en hälsofara: Långvarig exponering för radon kan leda till lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige, och beräknas orsaka ca 500 dödsfall per år.

3. Du kan inte se eller känna radon: Radon är osynlig, luktfri och smaklös. Det enda sättet att veta om du har radon i ditt hem är att mäta.

4. Radonmätning är enkelt: Du kan mäta radonhalten i ditt hem med en billig radonmätning. Det finns två typer av radonmätning: korttidsmätning och långtidsmätning. Korttidsmätning ger en indikation på radonhalten under en kort period, medan långtidsmätning ger en mer exakt bild av radonhalten under en längre tid.

5. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 becquerel per kubikmeter.

6. Det finns åtgärder du kan vidta om du har förhöjda radonhalter: Det finns effektiva åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten i ditt hem. Dessa åtgärder kan vara att öka luftomsättningen, installation av en radonsug eller tätning av sprickor.

7. Att sänka radonhalten i ditt hem är en bra investering i din hälsa och i värdet på din bostad.

8. Du kan få hjälp med radonmätning och radonsanering: Det finns många företag som kan hjälpa dig med radonmätning och radonsanering.

9. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. 

10. Radon kan vara farligt men det finns åtgärder du kan vidta för att skydda dig själv. Att mäta radonhalten i ditt hem och vidta åtgärder om det behövs är en viktig del av att förebygga lungcancer.

11. Risken för lungcancer ökar med ökad exponering för radon.

12. Rökning i kombination med radonexponering ökar risken för lungcancer avsevärt.

13. Symtom på lungcancer: Hosta som varar i mer än tre veckor, blodig hosta, bröstsmärtor, andfåddhet, heeshet, svaghet eller trötthet, viktminskning utan synlig orsak.

14. Att sluta röka är en av de viktigaste åtgärderna du kan vidta för att minska risken för lungcancer.

15. Tidig upptäckt av lungcancer ökar chanserna till framgångsrik behandling.

Kom ihåg radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Beställ radonmätning redan idag!