Radonmätning på arbetsplatsen

Att utföra en radonmätning på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare bör vara medvetna om nivåerna av radon på arbetsplatsen och vid behov vidta åtgärder för att minska förhöjda radonhalter. Radon är en gas som är osynlig, luktfri, färglös och hälsofarlig. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. 

Långvarig exponering av för höga halter av radon ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt svenska myndigheter orsakar radon cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige och är där med den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. 

Radonhalten bör mätas under minst två månader

Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Radonhalten på en arbetsplats bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Om årsmedelvärde av radonhalten under arbetstid (nationell referensnivå för radonhalt i inomhusluft är 200 Bq/m3) överstiger den nationella referensnivån behöver arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska den.

En radonmätning på arbetsplatsen är enkel att göra

Som arbetsgivare är det enkelt att mäta radon på arbetsplatsen. Spårfilmsdosor för långtidsmätningar finns att köpa hos ackrediterade företag som är specialiserade på radon. Spårfilmdosor för långtidsmätningar ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och är det säkraste sättet att mäta radon. Det viktiga är att radonmätningen följer Strålskyddsverkets metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatsen. I metodbeskrivningen finns beskrivet hur radonhalten ska mätas för att kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde och med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna ändamål.

Om radonmätningen visar förhöjda nivåer

Om en radonmätning på arbetsplats visar att nivån överskrider referensnivån ska åtgärder vidtas. När det är åtgärdat ska ny kontrollmätning göras för att se att åtgärderna haft effekt och att halterna kommit ner under riktvärdet. Om radonhalten på arbetsplatser fortfarande överskrider 200 Bq/m³ trots att åtgärder gjorts så ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.