Att utföra en radonmätning på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare bör vara medvetna om halterna av radon på arbetsplatsen och vid behov vidta åtgärder för att minska förhöjda radonhalter. Radon är en gas som är osynlig, luktfri, färglös och hälsofarlig. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. 

Långvarig exponering av för höga halter av radon ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt svenska myndigheter orsakar radon cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige och är där med den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. 

Radonmätning arbetsplats

Radonhalten bör mätas under minst två månader

Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Radonhalten på en arbetsplats ska mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april (eldningssäsongen).

Om årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid (nationell referensnivå för radonhalt i inomhusluft är 200 Bq/m3) överstiger den nationella referensnivån behöver arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska radonhalten.

Att upprätthålla låga radonhalter på arbetsplatsen är en nödvändig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet.. Riktlinjerna och gränsvärdena för radon är fastställda av myndigheter som Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Livsmedelsverket. För bostäder och lokaler avsedda för allmänt bruk är den tillåtna nivån 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. De gräns- och riktvärden som gäller för arbetsplatser är:

 • 200 Bq/m3 i ovanjordiska lokaler under normal arbetstid på 1800 timmar.
 • 400 Bq/m3 i källare och bergrum under normal arbetstid på 1800 timmar.
 • 1300 Bq/m3 för berg- och gruvarbete under normal arbetstid på 130 timmar.

Att utsättas för förhöjda halter av radon under en längre tid kan leda till utveckling av lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten beräknas radon vara den underliggande orsaken till cirka 400-500 fall av lungcancer årligen.

Radonmätning är enkel att göra

En radonmätning på arbetsplatsen är enkel att göra

Som arbetsgivare är det enkelt att mäta radon på arbetsplatsen. Spårfilmsdosor för långtidsmätningar finns att köpa hos ackrediterade företag som är specialiserade på radon. Spårfilmdosor för långtidsmätningar ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och är det säkraste sättet att mäta radon.

Som en del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet ska alla arbetsgivare känna till radonhalten på alla arbetsplatser där arbetstagare vistas. Samt vidta åtgärder för att minska arbetstagarnas exponering av radon på arbetsplatser där radonhalten överstiger den nationella referensnivån 200 Bq/m3 i årsmedelvärde.

Det viktiga är att radonmätningen följer Strålskyddsmyhndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatsen. I metodbeskrivningen finns beskrivet hur radonhalten ska mätas för att kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde och med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna ändamål. Från och med oktober 2021 gäller en ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser ersätter den från 2004. 

Om radonmätningen visar förhöjda nivåer

Om en radonmätning på arbetsplats visar att nivån överskrider referensnivån ska åtgärder vidtas. När det är åtgärdat ska ny kontrollmätning göras för att se att åtgärderna haft effekt och att halterna kommit ner under riktvärdet. Om radonhalten på arbetsplatser fortfarande överskrider 200 Bq/m³ trots att åtgärder gjorts så ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket ansvarar för det grundläggande tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser och tills dess att arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att begränsa exponeringen för radon.

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader och lokaler. Radon kan komma från en eller flera av följande källor: 

1. Marken under och/eller runt byggnaden
2. Byggmaterial som exempelvis blåbetong
3. Vatten för

Fem viktiga punkter om radonmätning på arbetsplatsen

1. Arbetsgivarens ansvar:

 • Att utföra radonmätning på arbetsplatsen.
 • Att vidta åtgärder om radonhalten överstiger 200 Bq/m3.
 • Att känna till radonhalten på alla arbetsplatser.

2. Hälsorisk:

 • Långvarig exponering av radon ökar risken för lungcancer.
 • Radon orsakar ca 500 lungcancerfall per år i Sverige.

3. Mätning:

 • Ska göras under minst två månader (eldningssäsongen).
 • Spårfilmsdosor är en enkel och tillförlitlig metod.
 • Följ Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

4. Åtgärder:

 • Vidtas om radonhalten överstiger 200 Bq/m3.
 • Kontrollmätning ska göras efter åtgärder.
 • Anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten vid behov.

5. Lagstadgat:

 • Att mäta radon på arbetsplatsen är en del av arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn.
 • Riktlinjer och gränsvärden fastställs av myndigheter.