Radonmätningar: Avgörande för en hälsosam inomhusmiljö

För att upptäcka och åtgärda förhöjda radonhalter är regelbundna radonmätningar nödvändiga. Den optimala tiden för mätning är under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april Mätningen ska pågå i minst två månader för att erhålla ett pålitligt årsmedelvärde.

Den mest tillförlitliga metoden för mätning är användning av spårfilmsdosor för långtidsmätningar. Ungefär 325 000 bostäder i Sverige anses ha förhöjda radonhalter och varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer på grund av radonexponering. Därför är det avgörande att regelbundet genomföra radonmätningar, särskilt i följande situationer: vid bostadsförsäljning eller -köp, vid ändringar i ventilations- eller uppvärmningssystem, vid renoveringar eller tillbyggnader, vid nybyggnation eller om mer än tio år har passerat sedan senaste mätningen.

Så här gör man radonmätningar 

  • Beställ radondosor: Beställ från företag specialiserade på radonmätning. 
  • Placera ut dosorna: Följ noggrant medföljande instruktioner för att säkerställa korrekt placering av radondosorna, vilket är avgörande för exakt resultat.
  • Genomför mätningen: Låt dosorna vara på plats i minst 60 dagar under eldningssäsongen för att erhålla ett pålitligt årsmedelvärde.
  • Skicka tillbaka dosorna: Efter mätperiodens slut, skicka tillbaka dosorna för analys.
  • Få resultatet: Inom ungefär en vecka kommer du att få en rapport som tydligt visar om radonhalten överstiger acceptabla gränser.

Varför är radonmätningar viktiga?

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning och orsakar årligen cirka 400–500 lungcancerfall. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter över referensnivån på 200 Bq/m³. Därför är radonmätningar det enda pålitliga sättet att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon och skydda människors hälsa.

Regelbundna radonmätningar är nödvändiga för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö och förhindra långvarig exponering för radon, vilket ökar risken för lungcancer. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta, och genom att agera på resultaten av dessa mätningar kan vi minimera riskerna och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.